• breakwithanarchitect

Η αξία του ΒΙΜ για τους ιδιοκτήτες των κατασκευαστικών έργων

Το BIM είναι πλέον ευρέως διαδεδομένο στις μεγαλύτερες κατασκευαστικές αγορές με πολλές εφαρμογές και τεκμηριωμένα έργα. Η εφαρμογή του ΒΙΜ συμπεριλαμβάνει εκτεταμένη χρήση τεχνολογίας και συχνά αντιμετωπίζεται ως μία τέτοια λύση; υπάρχουν όμως περισσότερες διαστάσεις στo BIM εκτός από αυτήν.


Σύμφωνα με το Handbook EU BIM TAsk Group τα στοιχεία που συνθέτουν το ΒΙΜ αφορούν 4 κύριους τομείς: την διαδικασία, τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την πολιτική. Ο τομέας της διαδικασίας αφορά συγκεκριμένες ροές εργασίας μέσα από διεθνή και εθνικά στάνταρτ, (όπως τα στάνταρτ του BIM Level 2 και το ISO 19650 series). Ο τομέας του ανθρώπινου δυναμικού σχετίζεται με την ηγεσία, την συνεργασία, την συμμετοχή του ιδιοκτήτη και την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων. Ο τομέας της τεχνολογίας αφορά την μοντελοποίηση στο ΒΙΜ, την προσομοίωση και την διαλειτουργικότητα μεταξύ των προγραμμάτων. Τέλος, ο τομέας της πολιτικής αφορά την ενσωμάτωση και ανάπτυξη τοπικών οδηγιών και στάνταρτ, συμβάσεις και την νομική πλευρά της διαδικασίας του ΒΙΜ.


4 components of BIM_breakwithanarchitect

Η ανάπτυξη του ΒΙΜ, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2011, μετά από την εκπόνηση μίας σειράς εθνικών προτύπων και προδιαγραφών. Το 2013, δημοσιεύθηκε το PAS 1192-2:2013 και μία σειρά από επιπλέον πρότυπα για να υποστηρίξουν την εφαρμογή του BIM Level 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην συνέχεια, το 2016, το BIM Level 2 έγινε υποχρεωτικό στο Ηνωμένο Βασίλειο ως απαίτηση για όλα τα δημόσια έργα. Η νομοθεσία αυτή ανέδειξε σημαντικά τον ρόλο του ιδιοκτήτη στην κατασκευή των έργων. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων στο διεθνή χώρο αναγνώρισαν το όφελος από την εφαρμογή τους και άρχισαν να απαιτούν την υιοθέτηση των διαδικασιών που ορίζονται στο Αγγλικό ΒΙΜ Level 2 για τα έργα τους. Στην πορεία τα πρότυπα του ΒΙΜ Level 2 ενσωματώθηκαν στα διεθνή στάνταρτ ISO 19650 -1 & 2 για την δημιουργία μίας κοινής γλώσσας του ΒΙΜ στον διεθνή χώρο.


Timeline from UK 1992 to ENISO 19650_breakwithanarchitect

Οι τελευταίες έρευνες στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρουν ότι το 65% των ιδιοκτητών του ιδιωτικού τομέα και το 70% των ιδιοκτητών του δημόσιου τομέα απαιτούν τη χρήση του BIM σε νέα έργα. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι ιδιοκτήτες κτιρίων έχουν το μεγαλύτερο όφελος από τη διαδικασία BIM, βάση των εργαλείων ελέγχου που προσφέρουν τα στάνταρτ του ΒΙΜ αλλά και μέσω των εργαλείων τεχνολογίας που τους προσφέρουν καλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία των έργων.


Επιπλέον οι κατασκευαστές των έργων έχουν δύο σημαντικά πλεονεκτήματα, τον χωρικό συντονισμό της κατασκευής που μειώνει τα σφάλματα και την επανάληψη εργασίας και το ψηφιακό μοντέλο κατασκευής που αυξάνει την ταχύτητα και την ποιότητα. Βάση αυτών, η κατασκευή βάση BIM βοηθά τον ιδιοκτήτη να παραλάβει το έργο εγκαίρως και βάση του προϋπολογισμού.


Σύμφωνα με διεθνής έρευνες, η κακή διαχείριση των δεδομένων των έργων αλλά και των αναποτελεσματικών ομάδων εργασίας κοστίζει περίπου 15,8 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, τα 2/3 των οποίων καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες. Επιπλέον περισσότερο από το 60% του κεφαλαίου που επενδύεται στην κατασκευή δεν πληρεί τις προγραμματισμένες ημερομηνίες αποπληρωμής ενώ το 30% της κατασκευής αφορά την επανάληψη εργασίας.


Κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού, κατασκευής και διαχείρισης ενός έργου βάση BIM, ο ιδιοκτήτης έχει σημαντικά πλεονεκτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση, την επικοινωνία και την παρακολούθηση της προόδου του έργου.

Στα αρχικά στάδια του έργου, οι ιδιοκτήτες έχουν την δυνατότητα να συγκρίνουν σενάρια, να ορίσουν τις απαιτήσεις του έργου και να κάνουν εκτίμησή του κόστους και του χρόνου. Σε σχέση με την διαδικασία του CAD, στα αρχικά στάδια του ΒΙΜ έχουμε περισσότερες πληροφορίες και αυτό έχει σαν συνέπεια την καλύτερη κατανόηση του σκοπού του σχεδιασμού και την δυνατότητα της συνολικής εκτίμησης των στρατηγικών του έργου σε σχέση με το χρόνο και το κόστος.


Στο στάδιο της κατασκευής, οι ιδιοκτήτες επωφελούνται από την αυτοματοποίηση, τα μειωμένα λάθη λόγω των ενημερωμένων σχεδίων σε όλες τις φάσεις του έργου, ενώ έχουν καλύτερη συνεργασία με τις ομάδες μέσω των ψηφιακών μοντέλων. Τα εργαλεία τεχνολογίας ΒΙΜ εξασφαλίζουν τον συντονισμό μεταξύ γραφείου και εργοταξίου σε μία αμφίδρομη σχέση, όπου είναι δυνατός ο έλεγχος και η παρακολούθηση των αλλαγών. (35% από όλα τα κατασκευαστικά έργα παρουσιάζουν μία μεγάλη αλλαγή κατά την κατασκευή τους).


Κατά την λειτουργία του έργου, οι ιδιοκτήτες έχουν πρόσβαση στο ενημερωμένο as - built αρχείο του έργου, (που περιλαμβάνει ψηφιακά μοντέλα, έγγραφα και αναλύσεις), έχουν την δυνατότητα να κάνουν προβλέψεις για την λειτουργία των συστημάτων και να εκτιμήσουν το κόστος λειτουργίας. Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ενημερωμένη βάση δεδομένων για να εκτιμήσουν και να προγραμματίσουν οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή στο έργο.

Source: Macleamy Curve (2004), Redrawn by breakwithanarchitect, CAD vs BIM workflow- benefits for owners

Στην παραδοσιακή διαδικασία μελέτης κατασκευής έργων ο ιδιοκτήτης βρισκόταν στο κέντρο της συνεργασίας των εμπλεκόμενων μερών, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης και αδυναμία αξιολόγησης και ελέγχου. Η συμμετοχή του ήταν μερική και το κύριο μέλημα ήταν το πως να λυθούν οι διαφορές και το πως να εξασφαλιστεί η παράδοση του έργου εντός του οικονομικού και χρονικού προγραμματισμού.


Ο ρόλος του ιδιοκτήτη στην κατασκευή έργων μέσω ΒΙΜ αλλάζει μέσα από διαδικασίες τυποποίησης και ανάπτυξης εργαλείων ελέγχου. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος μεταφέρεται από αυτόν - στους στόχους του έργου και κατά συνέπεια γίνεται μέρος της συνολικής διαδικασίας. Είναι ενημερωμένος για την πορεία του έργου σε όλα τα στάδια του, μπορεί να ζητήσει και να λάβει πληροφορίες και να πάρει αποφάσεις για το έργο. Τα εργαλεία αξιολόγησης τον βοηθούν να αξιολογεί τις ομάδες του έργου και να κρατάει τον έλεγχο των διαδικασιών, (τις ημερομηνίες παράδοσης, το εκτιμώμενο κόστος, παρακολούθηση αλλαγών, κτλ).


Onwers role in CAD_breakwithanarchitect

Owners role in BIM_breakwithanarchitect

Panagiotidou Nicoleta, BIM specialist for Breakwithanarchitect

Terms and conditions

All content provided on breakwithanarchitect is for informational purposes only. The owner of this blog makes no representations as to the accuracy or completeness of any information on this site or found by following any link on this site. The owner will not be liable for any errors or omissions in this information nor for the availability of this information. The owner will not be liable for any losses, injuries, or damages from the display or use of this information.

We are happy for others to share our blog posts through all social media platforms, including the original blog posts with credit to the author and providing a link to the original content. However we would appreciate it if the content is not reproduced in full on other sites or publications without written consent being granted by breakwithanarchitect.

These terms and conditions of use are subject to change at any time and without notice.

This blog aims to share perspectives related to processes and technologies that support the  digital future of the construction industry. This blog is linked to BIM Design Hub, an Autodesk Authorized center in Greece. 

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon

"This blog is independent of Autodesk, Inc., and is not authorized by, endorsed by, sponsored by, affiliated with, or otherwise approved by Autodesk, Inc.” 

© 2015 by breakwthanarchitect. All rights reserved